>-- عـــــــــشـــــــــق --<

I want to touch the sky می خواهم آسمان را لمس کنم

with a escalade of love با نردبانی از عشق

I also want to fly می
خواهم پرواز کنم

to fly and go above پرواز
کنم و بالا بروم

I want to pick one star می خواهم ستاره ای بچینم

to make my heart light تا
قلبم را روشن کند

I want to kiss a moon too می خواهم بر صورت ماه بوسه بزنم

kiss it at a black night و آنرا درشبی سیاه ببوسم

But I cant do everwork اما
من نمی توانم هر کاری انجام بدهم

but it doesnt make me sad ولی این مرا ناراحت نمی کند

im only a human من فقط یک انسان معمولی
هستم

but it is not very bad اما
این هم خیلی بد نیست:

lightst stars and moon روشن
ترین ستاره ها و ماه ها

and the bluest sky و
آبی ترین آسمان ها

They are always near me همیشه نزدیک من هستند

because god is nearby... زیرا خداوند همیشه کنار و نزدیک من است...

/ 0 نظر / 16 بازدید