تنهایی یعنی....

تَنهـــآیۓ ×یَعنی

یه وَقتهـــــآیۓ هَست میبیـــنی فَقط خودتۓ و خودِت!

رَفیــــق دآری…

هَمــــــــدرد نداری!

خــــآنواده دآری…(!)

حِمـــ×ـــــآیَت ندآری!

عِشــــق دآری…

تکیـــــــــه گـــآه نداری!

×مِثل هَمیــــشه…×.

هَمـــــه چــــــۓ داری…

و هیـــــچۓ نَداری!

×××

/ 0 نظر / 24 بازدید