دکتر شریعتی

بعضی ها می شوند دریا،بعضی ها می شوند کوزه های

آبی که از دریا برایمان آب می آورند،کوزه های رنگین،به رنگ شعروموسیقی

فیلم و عکس ومجسمه و نوشته و .....

بعضی ها می شوند چشمه و بعضی ها می شوند کوزه هایی که ....

بعضی ها رود و ....

بعضی ها باران

و

.

.

وشریعتی از جنس باران های تند و کوبنده بیابانی بود!

از جنس دریاهایی که کنار کویر موج می زنندو از جنس چشمه هایی که

زمزم می شوند تا برای همیشه ازاو آب برداریم برای

آب.

/ 0 نظر / 26 بازدید