ﮔﺎﻩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ.... ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ

/ 2 نظر / 27 بازدید
ژیلا

[گل]

marjan

عکس زیبایی گذاشتی [گل] بسیار زیبا بود