دلتنگی

گاه دلتنــــــــــــــگ می شوم

دلتنـگ تر از تــــــــــــــمام دلتنگی ها

حسرت ها را می شمــــــــــــــارم

و باخــــــــــــــتن ها

و صــــــــــــــدای شکستن را!

نمی دانم من کدامین امید را ناامیــــــــــــــد کردم

و کــــــــــــــدام خواهش را نشنیدم

و به کدام دلتنگیــــــــــــــ خندیدم

که چــــــــــــــنین دلتنگم...

/ 0 نظر / 25 بازدید